Asahi Black Super Dry 330ml (Tokyo, Japan)

Asahi Black Super Dry 330ml (Tokyo, Japan)

10.00