Umenishiki Junmai Genshu Ehime, Japan 梅錦純米原酒

Umenishiki Junmai Genshu Ehime, Japan 梅錦純米原酒